AZ EYERIM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1    Az eyerim s.r.o (székhelye: Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Szlovákia, VAT EU: HU30442339) (a továbbiakban: „Eladó”) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban rövidített megnevezéssel: „ÁSZF”) szabályozzák az Eladó és a fogyasztó között a 102/2014 számú, a távértékesítés keretében illetve az eladó telephelyétől eltérő helyen kötött szerződések alapján terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók védelméről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján az Eladó elektronikus megrendelő űrlapja kitöltésével és elküldésével kötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: „Szerződés”) összefüggésben a szerződő feleket megillető jogokat illetve kötelezettségeket, és annak szerves részét képezik. Az Eladó a www.eyerim.sk webcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) Webáruházat üzemeltet.

1.2    A jelen ÁSZF nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az Eladótól terméket vásárolni kívánó vevő jogi személy illetve olyan személy, aki valamely termék megrendelésekor saját üzleti vagy szakmai tevékenységével összefüggő cél érdekében jár el. 

1.3    A jelen ÁSZF rendelkezései a Szerződés szerves részét képezik. Mind a Szerződés, mind az ÁSZF nyelve magyar. A Szerződést a felek magyar nyelven kötik. A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben annak a jelen ÁSZF szerves részét képezi.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1    A fogyasztó az Eladó Weboldaláról regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül is rendelhet. A regisztráció előnye, hogy a fogyasztónak nem szükséges a személyes adatait és a szállítási címet minden egyes megrendelésnél ismételten megadnia, korlátlanul megtekintheti korábbi megrendeléseit és a korábban megadott adatok használatával gyorsabban és egyszerűbben fizethet.

2.2    Regisztrációt 16 évnél idősebb természetes személy kezdeményezhet.

2.3    A fogyasztó a Weboldalon elérhető regisztrációs űrlap (a továbbiakban: „Regisztrációs űrlap”) kitöltésével regisztrálhat.Érvényes regisztrációhoz a fogyasztónak az űrlapon szereplő valamennyi adatot meg kell adnia, így különösen: az utónevét, vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát, a szállítási címet, ahova a fogyasztó által megrendelt termékek kiszállítását kéri, majd meg kell adnia egy saját maga által választott jelszót. A fogyasztó köteles a Regisztrációs űrlapon valós és pontos adatokat megadni. Amennyiben a fogyasztó adataiban változás következik be, az adatok bármikor módosíthatóak a www.eyerim.com/custom/account/edit oldalon.

2.4    A felhasználói fiókhoz kizárólag a felhasználónév és a jelszó megadásával lehet hozzáférni; a fogyasztó tudomásul veszi, hogy köteles a felhasználónevet és a jelszót titokban tartani és gondoskodni arról, hogy ahhoz jogosulatlan harmadik fél ne férhessen hozzá, illetve azzal ne élhessen vissza.

2.5    Az Eladó jogosult a fogyasztó által a Regisztrációs űrlapon megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben az Eladó megállapítja, hogy a fogyasztó a Regisztrációs Űrlapon nem friss, nem létező vagy félrevezető adatokat adott meg, illetve a fogyasztó a felhasználói fiókjába több mint 24 hónapja nem lépett be, vagy a fogyasztó a Szerződésből eredő valamely kötelezettségét megszegte, az Eladó jogosult a fogyasztó felhasználói fiókját deaktiválni.

3. TERMÉKRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1    Miután a fogyasztó kiválasztotta a megvásárolni kívánt termékeket a Weboldalon, és szándékát a „Kosárba” gombra kattintva megerősítette, a fogyasztót az oldal átirányítja a megrendelő űrlaphoz (a továbbiakban: „Megrendelőlap”). Fontos, hogy a fogyasztó a Megrendelőlapon a következő adatokat pontosan adja meg (illetve a kívánt opciókat válassza ki): utónév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (ahova az általa megrendelt termékek kiszállítását kéri), a termékek vételárának kiegyenlítésére választott fizetési mód, a termékek kiszállításának módja, kedvezmény kód vagy kupon. Amennyiben a fogyasztó regisztrált felhasználó, be kell jelentkeznie.

3.2    A fizetési mód kiválasztását követően a fogyasztó átirányításra kerül arra az oldalra, ahol ellenőrizheti a rendelésének adatait. Az Eladó felhívja a fogyasztót arra, hogy ellenőrizze a rendelés adatait, és ha hibás adatot talál, azt a „Szerkesztés” gombra kattintva javítsa. Amennyiben a fogyasztó az általa megadott valamennyi adatot rendben találja, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését.

3.3    A megrendelés elküldését követően az Eladó a megrendelésről visszaigazoló emailt küld a fogyasztó által megadott email címre. A megrendelés beérkezését visszaigazoló email megküldése az Eladó részéről nem minősül a Szerződés megkötésének. A rendelés visszaigazolásának megküldését követően az Eladó ellenőrzi a termékek rendelkezésre állását; a Szerződés kizárólag a vételi ajánlatnak az Eladó részéről történő kötelező érvényű elfogadásával jön létre akként, hogy az Eladó elektronikus levélben visszaigazolást küld arról, hogy a termékek az átvételi ponton elérhetőek vagy a csomagot átadták a kiszállítást végző partnernek (az esettől függően).

3.4    A megrendeléshez használt távközlési eszközökkel (így többek között telefonnal vagy internettel) kapcsolatos valamennyi költséget a fogyasztó köteles viselni; ezen költségek a fogyasztó által igénybe vett telekommunikációs szolgáltatási díjak függvényében a szokásos mértékűek.

3.5    Az Eladó a megrendelést és az így létrejövő Szerződést annak szerződésszerű teljesítése érdekében legalább 2 évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig köteles megőrizni. Az Eladó sem a megrendelést, sem a Szerződést jogosulatlan harmadik fél részére nem adja át (ide nem értve az Eladó munkavállalóit és alvállalkozóit – a szükség ismeret elvének figyelembevételével –, illetve azon eseteket, ahol a dokumentumok átadására az Eladót törvény kötelezi). Az Eladó szükség esetén megküldi a létrejött Szerződést a fogyasztónak annak kérésére.

3.6    A fogyasztó kizárólag a szokásos szükségleteknek megfelelő háztartási mennyiségben jogosult termékeket rendelni. Az Eladó Weboldalán keresztül termékek nem vásárolhatóak viszonteladási céllal. Amennyiben a fogyasztó nem háztartási mennyiségben rendel vagy vásárol termékeket, illetve az Eladó – a tudomására jutott információk alapján – arra következtet, hogy a fogyasztó a termékeket viszonteladási céllal rendelte, az Eladó jogosult a fogyasztó megrendelését törölni, vagy – amennyiben a Szerződés már létrejött – az Eladó jogosult a Szerződéstől elállni. Amennyiben az Eladó élni kíván elállási jogával, a fogyasztó és az Eladó egyaránt kötelesek a már létrejött teljesítéseket a másik félnek visszaküldeni.

4. A TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS KEDVEZMÉNYEK

4.1    A termékek Weboldalon közölt vételára a ténylegesen fizetendő árat jelenti, vagyis tartalmazza az általános forgalmi adót, illetve minden egyéb (esetleges) adót és költséget; a vételár ugyanakkor nem tartalmazza a szállítási költséget, az utánvétbeszedés díját, a payment gateway (fizetési kapu) szolgáltatói díját, illetve egyéb olyan díjakat, melyekre a megrendelés véglegesítése előtt (de mindenképpen a megrendelés elküldését megelőzően) az Eladó kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét.

4.2    A megrendelés elküldésével a fogyasztó nyilatkozik, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a termékek átadásának feltétele a vételár és az egyéb díjak megfizetése, melyek végösszegéről a fogyasztó a megrendelés elküldése előtt tájékoztatást kap.

4.3    A fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Weboldalon valamely termék vételára nyilvánvalóan tévesen jelenik meg, az Eladó jogosult a Szerződéstől elállni, akár azt követően is, hogy a fogyasztónak elküldte a visszaigazoló emailt arról, hogy a megrendelt termékek az átvételi ponton elérhetőek, vagy a csomagot átadta a kiszállítást végző partnernek (az esettől függően). Ilyen esetben az Eladó haladéktalanul értesíti a fogyasztót a helyzetről. Például: a termék vételára nyilvánvalóan tévesen került feltüntetésre, ha: (i) a termék vételára feltűnően helytelen (nem veszi figyelembe a beszerzési árat), (ii) a termék vételára hiányzik vagy plusz számjegyet tartalmaz, illetve a tizedesjel rossz helyen van, vagy (iii) a termékre adott kedvezmény meghaladja az 50%-ot, de a Weboldalon a terméknél külön nem jelzik, hogy a termék marketing kampány vagy akció része. Amennyiben valamely termék vételára kapcsán kétségek merülnek fel, az Eladó kéri a fogyasztót, hogy haladéktalanul vegye fel vele a kapcsolatot annak egyeztetésére, hogy a feltüntetett vételár valóban helyes-e. A jelen rendelkezés nem érinti a fogyasztónak a Szerződéstől való elálláshoz biztosított jogát a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint.

4.4    Az Eladó által meghirdetett akciók és kedvezmények valamennyi termékre érvényesek kivéve, ha az adott terméknél ezt kifejezetten másként jelzik. A termékekre adott különböző kedvezmények (ha vannak) nem vonhatóak össze (vagyis két vagy több kedvezmény egyszerre nem érvényesíthető ugyanarra a termékre/megrendelésre). Akciók vagy kedvezmények esetében az Eladó kiköthet kiegészítő feltételeket (pl. az akció időtartamát), melyekről a fogyasztót az akcióhoz illetve kedvezményhez kapcsolódó kereskedelmi célú üzenetben vagy egyéb módon külön tájékoztatja, de ezen kiegészítő feltételek minden esetben a jelen ÁSZF szerves részét képezik; a jelen ÁSZF és a kiegészítő feltételek közötti ellentmondás esetén az akció illetve a kedvezmény egyedi kiegészítő feltételeinél meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az egyértelműség kedvéért felek rögzítik, hogy amennyiben a fogyasztó a Szerződéstől eláll és az akciós áron, kedvezménnyel vagy kupon érvényesítésével vásárolt terméket visszaküldi, úgy az akció, kedvezmény vagy kupon más termék vásárlására nem használható fel, amennyiben az Eladónál az adott akció vagy kedvezmény már nincs érvényben, illetve a kupon lejárt.

4.4    A Black Friday eseményre további szerződési feltételek vonatkoznak, melyeket a Black Friday Szerződési Feltételek tartalmaznak.

4.5   A 2+1 INGYEN eseményre további szerződési feltételek vonatkoznak, melyeket a 2+1 INGYEN szerződési feltételek tartalmaznak.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1    A fogyasztó a termékek árát, illetve az általa választott fizetési és szállítási móddal kapcsolatos költségeket saját döntése alapján az alábbi fizetési megoldások valamelyikével egyenlítheti ki:

(a)   bankkártyás fizetés (banki internetes oldalon vagy a Gopay fizetési kapun keresztül);
(b)   készpénzes utánvét a termékek átvételekor a fogyasztó által meghatározott helyszínen; é

5.2    A megrendelés végösszege:

(a)   a megrendelés elküldésekor fizetendő, amennyiben a fogyasztó a vételár kiegyenlítésére az 5.1(a) és 5.1(c) pontokban meghatározott nem készpénzes fizetési módok valamelyikét választotta; a fogyasztó a fizetési kötelezettségének akkor tett eleget, amikor a vételár az Eladó számláján jóváírásra kerül; vagy
(b)   a termékek átvételekor fizetendő, amennyiben a fogyasztó a vételár kiegyenlítésére az 5.1(b) pontban meghatározott készpénzes fizetési módot választotta.

5.3    A számla kiállítására minden esetben azt követően kerül sor, hogy a fogyasztó a termékek vételárát megfizette. A számlát a fogyasztó:

(a)   a termékekkel együtt kapja meg, amennyiben a vételár kiegyenlítésére az 5.1(a) és 5.1(c) pontokban meghatározott nem készpénzes fizetési módok valamelyikét választotta; vagy
(b)   a termékek átvételét követő 48 órán belül elektronikus levélben kapja meg, amennyiben a vételár kiegyenlítésére az 5.1(b) pontban meghatározott készpénzes fizetési módot választotta.

5.4    Az egyértelműség kedvéért felek rögzítik, hogy a „készpénzes utánvét” szolgáltatás költségét a termék vételára nem tartalmazza; ennek összegéről a fogyasztó a Megrendelőlap kitöltésekor, a „készpénzes utánvét” opció kiválasztását követően kap tájékoztatást. A „készpénzes utánvét” szolgáltatás díja a fizetési módhoz kapcsolódó költségnek minősül, nem tekinthető postai vagy csomagolási díjnak.

5.5    Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy az Eladó nem állít ki áfamentes számlát.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1    Az Eladó a termékeket a fogyasztóhoz a Megrendelőlapon nevesített szállító partner (a továbbiakban: „Szállító Partner”) közreműködésével juttatja el. A kiszállításra a Szállító Partner általános szerződési feltételei vonatkoznak.

6.2    Az Eladó a Weboldalon minden egyes termék esetében tájékoztató jelleggel feltünteti a várható kiszállítási időt (a Weboldalon meghatározottak szerint); az Eladó nem kötelezhető, de törekszik arra, hogy a termékeket a feltüntetett szállítási időn belül eljuttassa a fogyasztóhoz. A fenti rendelkezés ellenére az Eladó vállalja, hogy a termékeket legkésőbb 40 munkanapon belül kiszállítja a fogyasztó részére. A kiszállításra rendelkezésre álló idő számításának kezdete a megrendelés visszaigazolásának fogyasztó részére történő megküldését követő nap, mely azonban nem lehet korábbi, mint a vételár jóváírásának napja az Eladó bankszámláján, amennyiben a vételár kiegyenlítése az 5.1(a) vagy az 5.1(c) pontokban meghatározott módon történik. A fogyasztó megrendelésének teljesítése során felmerülhetnek olyan körülmények, melyek befolyásolják a fogyasztó által megrendelt termékek szállítási idejét. Az Eladó a szállítási idő módosulásáról haladéktalanul értesíti a fogyasztót; a jelen rendelkezés ugyanakkor nem érinti a fogyasztó elálláshoz való jogát a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint.

6.3    A fogyasztó a termékeket tartalmazó csomagot az általa megjelölt szállítási címen veheti át a fogyasztó és a Szállító Partner megállapodása szerinti időtartamon belül, a Szállító Partner által meghatározott egyéb feltételek figyelembevételével.

6.4    Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az olyan termékek ismételt megküldését, melyeket a fogyasztó részére nem sikerült kézbesíteni (a 6.5 pontban leírtak kivételével), vagy amelyek átvételét a fogyasztó bármely okból megtagadja, habár az Eladó a 6.3 pontban meghatározottak szerint járt el. Amennyiben a fogyasztó többszöri kézbesítési kísérlet ellenére sem vette át a termékeket, az Eladó jogosult a Szerződéstől elállni.

6.5    Amennyiben a termékek sérült vagy megrongálódott csomagolásban érkeznek, vagy a csomag érezhetően túl könnyű, az Eladó arra kéri a fogyasztót, hogy ne vegye át a csomagot a Szállítási Partnertől, és haladéktalanul értesítse az Eladót a +421 233 059 601-es telefonszámon vagy a [email protected] címen.

7. ELÁLLÁS

7.1    A fogyasztó a megrendelés napját követően bármikor, de legfeljebb a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni. A jelen pont alkalmazásában a termékek átvettnek (kézbesítettnek) minősülnek: (i) amennyiben a fogyasztó vagy megbízottja a megrendelés egészét vagy annak bármely részét átvette; vagy (ii) amennyiben a fogyasztó egyazon megrendelését az Eladó több csomagban teljesíti, az utolsó csomag kézbesítésekor, vagy (iii) több tételből vagy darabból álló megrendelés esetén az utoljára megküldött tételnek vagy darabnak a kézbesítésekor.

7.2    A 7.1 pont értelmében, nem illeti meg az elállási jog a fogyasztót olyan termék esetében, melyet a fogyasztó kifejezett igényei alapján, méretre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.3    A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az Eladóhoz címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával a www.eyerim.hu/help/contact címre megküldött postai levélben, vagy a [email protected] email címre küldött elektronikus levélben; illetve az ITT elérhető elállási nyilatkozat-minta útján.A fogyasztó a Szerződéstől való elálláshoz való jogát határidőben gyakorolta, amennyiben az elállási nyilatkozatot a 7.1 pontban meghatározott időtartam lejártának napján vagy azt megelőzően megküldte az Eladónak.

7.4    A Szerződéstől való elállás gyakorlásának napjától számított 14 napon belül a fogyasztó köteles a terméket az Eladó részére visszajuttatni és a www.eyerim.hu/help/contact címen leadni, vagy közvetlenül az Eladónak illetve az Eladó kézbesítéssel megbízott partnerének átadni. A visszaküldés az előző mondatban megjelölt határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14. napon vagy azt megelőzően szállításra átadja. A termék Eladóhoz történő visszaküldésének költségét teljes egészében a fogyasztó viseli.

7.5    A fogyasztó kizárólag azért az értékcsökkenésért felel, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból fakadt.Az előzőekben meghatározott használatot meghaladó használatnak minősül (többek között) az, ha a visszaküldött termék (i) nincs az eredeti csomagolásában, (ii) a védőtok nélkül kerül visszaküldésre (ha az egyébként a csomag része volt), (iii) a megrendelés részét képező tartozékok nélkül kerül visszaküldésre, valamint ha (iv) a termékről a címkét vagy árcédulát eltávolították, (v) a termék védelmét szolgáló eszközöket (pl. a szemüveg lencsén található védőfóliát) eltávolították, (vi) a termékhez nem csatolják a használati utasítást vagy egyéb eredeti dokumentációt. Az Eladó javasolja, hogy a fogyasztó a terméket biztosított csomagként küldje vissza. 

7.6    Az Eladó az elállási nyilatkozat megérkeztét követő 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által a Szerződés alapján az Eladó részére megfizetett összeget a fogyasztó részére azzal, hogy a visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte, feltéve, hogy:

(a)   amennyiben a fogyasztó a termékek vételárát az 5.1(a) vagy 5.1(c) pontban meghatározott nem készpénzes fizetési módok valamelyikével egyenlítette ki, úgy a vételárat az Eladó arra a számlámra téríti vissza, mely számláról a fogyasztó a fizetést kezdeményezte, kivéve, ha a fogyasztó írásban kifejezetten kéri, hogy az Eladó a vételárat más számlára utalja vissza; vagy
(b)   amennyiben a fogyasztó a termékek vételárát az 5.1(b) pontban meghatározott módon, a termék átvételekor egyenlítette ki, úgy a vételárat az Eladó arra a számlámra téríti vissza, melyet a fogyasztó az elállási nyilatkozatban vagy az Eladóhoz címzett későbbi írásbeli nyilatkozatban megjelölt.

7.7    A fogyasztó részére a 7.7 pont alapján visszatérítendő összegből az Eladó jogosult levonni:

(a)   azon többletköltséget, amely a fogyasztó kifejezett kérésére az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. (Többletköltségnek minősül a fogyasztó által választott szállítás mód költsége és a legolcsóbb szokásos szállítás mód költsége közötti különbség.);
(b)   a termék 7.6 pont szerinti esetleges értékcsökkenésnek megfelelő összeget.

7.8    Amennyiben a fogyasztó a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján érvényesen gyakorolta a szerződéstől való elállási jogát, úgy azzal minden egyéb, a Szerződéshez (esetleg) kapcsolódó szerződés is semmissé válik.

7.9    Az Eladó – a termékek kiszállítását megelőzően bármikor – jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben az Eladó érdekkörén kívül eső okokból a fogyasztó által elküldött megrendelés teljesítése a Megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelelően és/vagy a jelen ÁSZF értelmében lehetetlenné válik. Ilyen körülmények felmerülése esetén az Eladó elektronikus levélben vagy telefonon haladéktalanul értesíti a Fogyasztót a Megrendelésben megadott elérhetőségeken. Az Eladó az elállástól számított 14 napon belül köteles a fogyasztó részére visszatéríteni minden, a fogyasztó által a Szerződés alapján az Eladó részére megfizetett összeget.

8. SZAVATOSSÁG ÉS SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK

8.1    Az Eladó a Weboldalon vásárolt minden termék esetében 24 hónap időtartamú szavatossági időszakot biztosít a fogyasztónak, mely időszak a termék kézhezvételének napjával veszi kezdetét.

8.2    A szavatossági időszak minden olyan időtartammal meghosszabbodik, melynek során a fogyasztó a szavatossági javítások miatt a terméket nem tudja használni.

8.3    A szavatossági kötelezettség nem vonatkozik a termék olyan hibáira, melyek oka:

(a)   a fogyasztónak felróható mechanikai behatás;
(b)   hogy a terméket olyan körülmények között használták, ahol a páratartalom, a kémiai és mechanikai behatások nem a normál felhasználási körülményeknek megfelelőek voltak;
(c)   a termék nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használata;
(d)   hogy a terméket extrém terhelésnek tették ki, vagy a gyártó felhasználói utasításaitól eltérő módon, az általános felhasználási alapelvek és műszaki előírások figyelmen kívül hagyásával használták;
(e)   elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események következtében bekövetkező károsodás;
(f)    a termék véletlen megrongálódása vagy megsemmisülése következtében bekövetkező károsodás;
(g)   nem szakszerű javítási kísérlet, szállítás közben bekövetkező sérülés, víz-, tűz- vagy egyéb elemi kár; valamint
(h)   a termék olyan módosítása, melyet nem az Eladó, vagy az Eladó által megbízott személy végez.

Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a szavatosság nem terjed ki a termék (vagy annak bármely alkatrésze) szokásos elhasználódására.

8.4    A fogyasztó szavatossági igényét az alábbi weboldalon küldheti meg: www.eyerim.hu/help/contact

8.5    A megvásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény benyújtásakor a fogyasztó köteles az Eladónak egyidejűleg megküldeni:

(a)   a szavatossági igény tárgyát képező terméket, annak minden, a megrendeléssel kézbesített tartozékával együtt;
(b)   a vásárlást igazoló számlát; valamint
(c)   az ITT elérhető, kitöltött szavatossági igénybejelentőt, melyen fel kell tüntetni:

(i)    a fogyasztó utónevét, vezetéknevét, címét, telefonszámát és email címét;
(ii)   a vásárlást bizonyító számla számát, megrendelésszámot és a termék fogyasztó általi kézhezvételének napját;
(iii)  a szavatossági igény tárgyát képező termék azonosító adatait (például annak sorozatszámát);
(iv)  a szavatossági igény tárgyát képező termék hibájának leírását;
(v)   a 8.10 pontban megadott lehetőségek közül a fogyasztó által preferált szavatossági teljesítési módot; valamint
(vi)  a fogyasztó sajátkezű aláírását.

8.6    Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy amennyiben a fogyasztó az Eladótól olyan terméket rendelt (pl. szemüvegkeretet), melyet később nem az Eladótól megvásárolt termékkel egészített ki (pl. szemüveglencsével), a fogyasztó köteles a termékeket különválasztani, és az Eladó részére kizárólag a szavatossági igény tárgyát képező terméket megküldeni a harmadik féltől vásárolt termék nélkül. A szavatossági igény rendezésére biztosított időszak a szavatossági igény tárgyát képező termék valamint a 8.5 pontban előírt dokumentumok illetve adatok Eladóhoz való beérkezésének napján veszi kezdetét.

8.7    Amennyiben a fogyasztó megrendelésében több termék egy tételként került teljesítésre, valamely termék hibája miatt a fogyasztó nem jogosult a többi, nem hibás termékekkel kapcsolatban szavatossági igény érvényesítésére.

8.8    A szavatossági igény rendezése kizárólag a fogyasztó által a szavatossági igénybejelentőn megjelölt hibák javítására terjed ki.

8.9    Az Eladó a szavatossági igényt késedelem nélkül, míg bonyolultabb esetekben a 8.7 pont szerinti szavatossági igény benyújtásától számított 3 munkanapon belül rendezi; indokolt esetben, különösen akkor, ha a termék bonyolultabb műszaki kivizsgálása szükséges, az Eladó a szavatossági igényt a szavatossági igény benyújtásától számított 30 napon belül rendezi. Amennyiben az Eladó a rendelkezésére álló idő alatt a szavatossági igényt nem rendezi, a fogyasztó jogosult a Szerződéstől elállni.

8.10   Attól függően, hogy a fogyasztó az alábbiakban felsoroltak jogai közül mely jogát kívánja gyakorolni, az Eladó meghatározhatja, hogy a szavatossági igényt milyen módon kívánja rendezni:

(a)   amennyiben a hiba javítható:

(i)    az Eladó a hibát haladéktalanul, azonnal és teljes egészében kijavítja; vagy
(ii)   az Eladó a fogyasztó kérésére kicseréli a hibás terméket, vagy – amennyiben a hiba csak a termék egyes alkatrészét érinti – a hibás alkatrészt, feltéve, hogy ez nem jelent a termék árához és a hiba súlyosságához viszonyítva aránytalan többletköltséget az Eladónak; vagy
(iii)  az Eladó, saját belátása szerint, kicseréli a hibás terméket, vagy – amennyiben a hiba csak a termék egyes alkatrészét érinti – a hibás alkatrészt, amennyiben ez a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül lehetséges;

(b)   amennyiben a hiba nem javítható és a termék hibátlan, rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, vagy amennyiben a hiba javítható ugyan, de a termék a hiba miatt nem használható rendeltetésszerűen, mert a hiba visszatérő, vagy a terméken több hibát is észleltek:

(i)    az Eladó a terméket kicseréli; vagy
(ii)   a fogyasztó jogosult a Szerződéstől elállni.

(c)   amennyiben a termék hibája nem javítható, a fogyasztó kérheti a termék vételárának ésszerű mértékű leszállítását.

Az egyértelműség kedvéért a felek rögzítik, hogy a termék szavatossági cseréje esetén a szavatossági időszak az új termék kézhezvételének időpontjában újraindul.

8.11   Amennyiben a fogyasztó valamely termék tekintetében szavatossági igényt nyújt be:

(a)   a vásárlástól számított 12 hónapon belül az Eladó kizárólag szakértői vélemény alapján utasíthatja el a fogyasztó szavatossági igényét; a szakvélemény eredményétől függetlenül az Eladó sem a szakvélemény elkészítésének díját, sem a szakértői vizsgálattal kapcsolatos egyéb költségeket nem háríthatja át a fogyasztóra. Az Eladó köteles a szavatossági igény elutasításának indokait alátámasztó szakvélemény másolatát a fogyasztó részére, a szavatossági igény elbírálásától számított 14 napon belül megküldeni;

(b)   a vásárlástól számított 12 hónapon túl, és az Eladó a szavatossági igényt elutasítja, úgy az Eladó köteles a szavatossági igény elutasításáról szóló határozatában feltüntetni, hogy fogyasztó kitől kérheti a termék szakértői vizsgálatát. Amennyiben a fogyasztó a kijelölt szakértőtől kéri a termék szakvizsgálatát, úgy a szakvélemény elkészítésének díját, valamint a szakértői vizsgálattal kapcsolatos egyéb költségeket a szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül az Eladó köteles viselni. Amennyiben a szakvélemény a hiba tekintetében az Eladó felelősségét állapítja meg, a fogyasztó jogosult a szavatossági igényt ismételten benyújtani; a szavatossági idő a szakértő vizsgálat időtartamára felfüggesztésre kerül. Az Eladó köteles a fogyasztónak a szavatossági igény ismételt benyújtását követő 14 napon belül megtéríteni a szakértői vizsgálat díját és az ezzel összefüggésben jogosan felmerült egyéb költségeket. Az ekként ismételten benyújtott szavatossági igény nem utasítható el.

8.12   Az Eladó köteles tájékoztatni a fogyasztót a 40/1964 sz. tv. 622.§-a (8.10(a) pont) és a 623.§-a (8.10(b) és 8.10(c) pontok), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján őt megillető jogokról. A fogyasztó a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a termékek szavatosságára és a szavatossági igény benyújtására vonatkozó feltételeket megismerte.

8.13   Az Eladó a szavatossági igény elbírálásának eredményéről a fogyasztót emailben, telefonon és/vagy levélben tájékoztatja, és erről írásbeli határozatot küld a fogyasztó részére a szavatossági igény benyújtásától számított 30 napon belül.

8.14  A 2+1 INGYEN eseményre további szerződési feltételek vonatkoznak, melyeket a 2+1 INGYEN szerződési feltételek tartalmaznak.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Eladó a fogyasztó személyes adatait az ITT elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő feltételekkel gyűjti és kezeli. A fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket.

10. KÉPES ILLUSZTRÁCIÓ ÉS VIRTUÁLIS TÜKÖR

10.1   A Szerződés megkötésével a fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldalon a termékeknél megjelenített képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak; a termékek – főként azok színe – a valóságban eltérhet az illusztrációs céllal megjelenített képektől.

10.2   Az Eladó a Weboldalon lehetőséget biztosít arra, hogy a virtuális Magic Mirror szolgáltatásával a fogyasztó összehasonlítsa a termék illusztrációs képét a róla készített fényképpel. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a virtuális Magic Mirror szolgáltatásnál megjelenített képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok a valóságtól eltérhetnek.

11. VITARENDEZÉS

11.1   Amennyiben a fogyasztó a szavatossági igénye elbírálásával/rendezésével kapcsolatban kifogással kíván élni, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette valamely jogát, jogorvoslati igénnyel fordulhat az Eladóhoz. Amennyiben a fogyasztó által benyújtott jogorvoslati igény ellenére az Eladó az igényt elutasítja vagy kedvezőtlenül bírálja el, illetve a jogorvoslati igény kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a 391/2015 számú, a Fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárásairól valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12.§-a alapján a Fogyasztó alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezhet. 

11.2   Az alternatív vitarendezés tekintetén érintett szervezet a/az Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 1016 Budapest, Krisztina krt.99, telefon 06-1-488-2131, fax 06-1-488-2186, e-mail: [email protected] , vagy bármely más a/az  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által fenntartorr alternatív vitarendezési szervezetek listájan szereplöilletékes jogi személy elérhetösége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

11.3   A fogyasztó az alternatív vitarendezési eljárás megindítását kezdeményezheti a vitarendezési eljárásokhoz működtetett online platformon: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ELÉRHETŐSÉGEK

12.1   Az Eladó elérhetőségei:

(a)   postacím:
       Michalská 389/20,
       811 01 Pozsony,
       Szlovákia
(b)   e-mail cím: 
       [email protected]
(c)   telefonszám:
       +421 233 059 601

12.2   A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

       Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
       1016 Budapest, Krisztina krt.99
       e-mail: [email protected]
       postacím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99

(a)   telefonszám: 
       06-1-488-2131
(b)   fax: 
       06-1-488-2186

13. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

13.1   A jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezések a fogyasztóra nézve a Szerződés megkötésével válnak hatályossá.

13.2   Az Eladó jogosult a jelen Általános szerződési feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani vagy kiegészíteni. A fogyasztó és az Eladó közötti jogviszonyra a Szerződés megkötésének időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.3   Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyett az ahhoz tartalmilag legközelebb álló rendelkezést kell alkalmazni. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét vagy hatályát. Bizonytalan esetben a jelen ÁSZF rendelkezéseit inkább érvényesnek, mint érvénytelennek kell tekinteni.

Jelen Általános szerződési feltételek hatályba lépésének dátuma 1.7.2020